Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

 1. Управување со Сливот на река Струмица – фаза на имплементација
 2. Изработка на урбанистички планови
 3. Интегриран оперативен центар за хуманитарна помош – HELP
 4. Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја - COMBINE2PROTECT

 5. Изградбата на две прифатилишта за бездомни животни во општините Струмица и Гевгелија

 6. Подобрување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион преку изградба на патна инфраструктура во Сончевата Езерска населба Мантово

 7. Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина
 8. Заеднички работен простор – средство за зајакнување на соработката со бизнис секторот
 9. Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш
 10. Подобрување на локални патишта во општините Богданци, Гевгелија, Ново Село и Дојран
 11. Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион
 12. Ревитализација на пат с.Богородица с.Стојаково - крстосница со регионален пат Гевгелија- Богданци (втора фаза)
 13. Помалку отпад за поквалитетен живот
 14. Уредување на дел од индустриски зони во ЈИПР, услов за зголемен економски развој
 15. Изградба на мост на река Турија на локален пат с. Просениково - с. Сарај
 16. Изградба на локален пат за поврзување на населените места Бориево и Колешино - прва фаза
 17. Подобрување на постојната патна инфраструктура во руралните средини во Југоисточниот плански регион заради подобар пристап до земјоделските површини
 18. Академија за реинтеграција на маргинализирани лица

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top