Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Совет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Претседателот на советот за развој на планскиот регион се избира од редот на членовите на советот, со мандат од две години со право на повторен избор.

Во работата на советот за развој на планскиот регион можат да учествуваат стручни лица од областа на регионален развој, претставници од стопанските комори, синдикатите, здруженијата на граѓани и други релевантни партнери од приватниот и граѓанскиот сектор.

Советот за развој на планскиот регион ги врши следниве работи:

  • ги организира и координира активностите за следење и оценување на спроведувањето на планските документи за регионален развој,
  • донесува Програма за развој на планскиот регион, по претходна согласност од Советот за рамномерен регионален развој,
  • донесува годишен акционен план за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион,
  • утврдува годишна листа на предлог-проекти за развој на планскиот регион,
  • доставува предлози до Бирото за регионален развој за идентификување на подрачјата со специфични развојни потреби во рамките на планскиот регион, согласно со критериумите од членот 7 на овој закон,
  • обезбедува координација на активностите на единиците на локалната самоуправа, здруженијата на граѓани, државните агенции и институции во рамките на регионот кои дејствуваат во областа на регионалниот развој,
  • иницира разгледување на прашања поврзани со регионалниот развој за кои е неопходна координација меѓу единиците на локалната самоуправа и партнери од приватниот и граѓанскиот сектор,
  • ја промовира прекуграничната соработка со региони од други земји врз основа на заедничките интереси и
  • врши и други работи од областа на регионалниот развој утврдени со закон.

Членовите на советот на Југоисточниот плански регион се 10-те градоначалници од регионот и тоа:

 

Г-дин Блаже Шапов - Градоначалник на општина Богданци

 

alt

 

Г-дин Зоран Зимбаков - Градоначалник на општина Босилово

 

alt

 

Г-дин Перо Костадинов -Градоначалник на општина Валандово

 

alt

 

Г-дин Марјан Јанев - Градоначалник на општина Василево

 

alt

 

Г-дин Сашо Поцков - Градоначалник на општина Гевгелија

 

alt

 

Г-дин Анго Ангов - Градоначалник на општина Дојран

 

alt

 

Г-дин Благој Илиев - Градоначалник на општина Конче

 

лого НС

 

Г-дин Никола Андонов - Градоначалник на општина Ново Село

  

Grb Radovis - Грб Радовиш - 2013

 

Г-дин Герасим Конзулов - Градоначалник на општина Радовиш

 

alt

 

Г-дин Коста Јаневски - Градоначалник на општина Струмица

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top